Release för UMEQUEER och Collateral Sounds

Söndag 20 februari har vi glädjen att tillsammans med Weld fira release för Imri Sandströms performanceverk UMEQUEER och Christine Bylunds ljudverk Collateral Sounds. Två verk som båda är delar av en serie av fem beställningsverk som under 2021-2022 görs genom Arkivet för Rosa Brus. 

Plats: Weld, Norrtullsgatan 7, Stockholm
Tid: 18.00
Fri entré

Tillgänglighet: Lokalen är anpassad för personer med funktionsvariationer. Läs mer.


UMEQUEER – Ett perfomance av Imri Sandström. Med Imri Sandström, Malin Arnell och Mar Fjell.

UMEQUEER är en karta över platsspecifika queera minnen från Umeå, en väv av anonyma röster. Verket är en komposition över gemenskap och plats och denna gemenskaps olikheter och egenheter – en kraft, ett alltid oavslutat ”oss” som över tid på olika sätt har genomsyrat Umeå. Det är en hyllning till det myller av röster, minnen, erfarenheter och kopplingar som är så mycket större och alltid, alltid rör på sig. 

Imri Sandström är konstnär och forskare. Hon arbetar transdisciplinärt med text, bild och ljud, ofta utifrån områden som historia, språk och performativitet. 2019 doktorerade hon i konstnärlig forskning, inom fältet litterär gestaltning, med avhandlingen Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times.


Collateral Sounds (Sidoskada) är en samling röster/ljud/berättelser från svenskar med normbrytande funktionalitet som isolerat sig under den globala covid-19-pandemin. Verket utgår från ett enda utrymme inneslutet mellan fyra väggar. Inom denna ram vecklas en väv av ljud ut, ett DIY -collage som använder sig av det som finns till hands inomhus när utomhuset inte är ett alternativ; dagliga rutiner, hjälpmedel, pillerkartor, kaemaskiner och tiden som går, i en ständig rörelse mellan en individuell berättelse och en kollektiv upplevelse.

Christine Bylund är doktorand i etnologi vid Umbejen Universitähta (Umeå universitet) och jobbar konstnärligt med scenkonst, ljud och text. 


Arkivet för Rosa Brus (AfRB) betraktar ljud som bärare av historia och syftar till att samla, arkivera och publicera queer kulturproduktion i ljudform. Detta gör vi i samarbete med andra arkiv, kulturarbetare, aktivister och forskare. Genom insamling, arkivering och publika arrangemang, utforskar vi tillsammans med deltagarna vad rosa brus och ett queert ljudarkiv kan vara.

AfRBs arbete görs i samarbete med kulturföreningen Tupilak med stöd från Kulturbryggan.


Release for Imri Sandström’s performance work UMEQUEER and Christine Bylund’s sound work Collateral Sounds. Two works that are both part of a series of five commissioned works that in 2021-2022 will be made through Arkivet för Rosa Brus.
UMEQUEER is a map of site-specific queer memories from Umeå, a web of anonymous voices. The work is a composition over community and place and the differences and peculiarities of this community – a force, an always unfinished ”us” that over time has permeated Umeå in different ways. It is a tribute to the multitude of voices, memories, experiences and connections that are so much bigger and always, always moving.

Imri Sandström is an artist and researcher. She works transdisciplinary with text, image and sound, often based on areas such as history, language and performativity. In 2019, she received her doctorate in artistic research, in the field of literary composition, with the dissertation ”Across Unquiet Times”.
Collateral Sounds (Sidoskada)
A collection of voices / sounds / stories from Swedes with norm-breaking functionality that has isolated itself during the global covid-19 pandemic. The work is based on a single space enclosed between four walls. Within this frame, a web of sound unfolds, a DIY collage that makes use of what is available indoors when the outdoors is not an option; daily routines, aids, pill maps, coffemachines and the time that passes, in a constant movement between an individual story and a collective experience.


Christine Bylundis a doctoral student in ethnology at Umbejen Universitähta (Umeå University) and works artistically with performing arts, sound and text.The archive for Rosa Brus (AfRB) considers sound as a carrier of history and aims to collect, archive and publish queer cultural production in sound form. They do this in collaboration with other archives, cultural workers, activists and researchers. Through collection, archiving and public events, they explore with the participants what pink noise and a queer sound archive can be.


AfRB’s work is done in collaboration with the cultural association Tupilak with support from Kulturbryggan.

Soundcloud logo