Strandsättningar — Leo Correia de Verdier

Strandsättningar

Under 2020-2022 har Arkivet för Rosa Brus bjudit in fem stycken konstnärer att skapa ljudverk som på något vis utgår från en plats. Den första att presentera sitt ljudverk var Leo Correia de Verdier. Release för ljudverket hölls i Missionshuset i Köpmanholm.

Leo Correia de Verdiers ljudverk Strandsättningar behandlar kropp, moderskap, havet och Köpmanholm. Så här beskriver Leo själv sitt stycke Strandsättningar:

”I knappt fyra år bodde jag i Köpmanholm, på norra änden av ön Yxlan i Roslagen. Från det att mitt barn var åtta månader tills han var nästan fyra och ett halvt år. Jag vävde ihop det här stycket runt tankar på kroppen på en plats, våra kroppar på de platser där de är. Kanske i synnerhet min egen kropp på en plats, och som en plats där den varit.

Både kroppen och platsen skildras i stycket som ganska mekaniska, som det som händer och rör sig i dem. Min mekaniska kropp som uppslukar den plats där den är. Moderskroppen, min kropp som är mamma till mitt barns kropp.

I och med platsen det handlar om, handlar det också mycket om havet. Havet som är livets ursprung och i någon mening hela jordens moderskropp.

Stycket består av fältinspelningar från Köpmanholm, inspelningar av min egen kropp, sinustoner, processering och rundgångar i en stor plåt och kamfilter.”

——————

Leo Correia de Verdier är tonsättare och arbetar mycket med de sociala aspekterna av musik. Många av hennes stycken har rituella kvalitéer. De utforskar hur människor uppfattar musik i nya eller oväntade situationer och vilka värden och betydelser olika situationer ger musiken som uppförs under dem. Existerande ritualer är förknippade med betydelser, maktstrukturer och trossystem. Varje gång vi uppför ett stycke musik skulle vi kunna återuppfinna konsertformen. Eller skapa en ny ritual med nya betydelser, ideal och förutsättningar.

Hon skriver för de flesta sorters ensembler, från solooboe över harpa, symaskin och elektronik till kör och orkester. Leo har skrivit musik för bland andra Hidden Mother, Duo EN.D.E., Stockholms Läns Blåsarsymfoniker och Pärlor för svin.

Leo har studerat vid Kungl. musikhögskolan för bl.a. Karin Rehnqvist, vid musikhögskolan i Piteå, Gotlands tonsättarskola och Janáčkova konservatoř v Ostravě.

——————

During 2020-2022, the Archive for Rosa Brus has invited five artists to create sound works that in different way start from a place. The first to present her sound work Strandsättningar was Leo Correia de Verdier. Release for the piece was held in the Mission House in Köpmanholm.

Leo Correia de Verdier’s sound piece Strandsättingar deals with the body, motherhood, the sea and Köpmanholm. This is how Leo describes her piece Strandsättningar:

”For nearly four years I lived in Köpmanholm, on the northern end of the island Yxlan in Roslagen. From when my child was eight months until he was almost four and a half year. I weaved this piece around thoughts of the body and a place, our bodies in the places where they are. Maybe in particular my own body and a place, and it as a place where it has been.

Both the body and the place is portrayed in the piece as quite mechanical, like that which happens to them and that which moves inside of them. My mechanical body that devours the place where it is. The mother-body, my body that is mother to my child’s body.

As a result of the place that the piece concerns, it is also about the sea. The sea that is the origin of life and in some regard the mother-body of the whole Earth.

The piece consists of field recordings from Köpmanholm, recordings of my own body, sinus tones, processing and feedback through a big metal plate and comb filters.”


Leo Correia de Verdier is a composer and works a lot with the social aspects of music. Many of her pieces have ritual qualities. They explore how people perceive music in new or unexpected situations and what values ​​and meanings different situations give to the music performed during them. Existing rituals are associated with meanings, power structures and belief systems.


			

Från ljudarkivet.

Soundcloud logo